STRATEGIE

Wat is Strategie?

Strategie is een verzamelnaam voor het proces waarin de ondernemingsleiding vaststelt:
 • Waar de onderneming staat in termen van haar product(en) en markt(en);
 • Wat de status van de onderneming is, zowel in termen van haar sterke kanten als haar aandachtspunten;
 • Wat de status van de markt is, zowel in termen welke gunstige ontwikkelingen zich hierin voordoen als de minder gunstige ontwikkelingen;
 • Waar zij naar toe wil;
 • Hoe ze dit wil bereiken en op welke wijze;
 • Welke doelen hierbij moeten worden gesteld;
 • Hoe dit kan worden gerealiseerd;
 • Hoe dit proces kan worden gemonitord en bijgestuurd;
 • Welke meetpunten hierbij moeten worden gedefinieerd.
Een strategie is in tegenstelling tot vaak wordt gedacht geen snelle eenvoudige exercitie. Het is niet een actielijst die je opstelt op een vrijdagmiddag.
Wanneer het strategieproces goed wordt uitgevoerd, dan wordt de onderneming in al haar facetten grondig geanalyseerd. Hierbij worden ten minste de volgende aspecten van de onderneming beoordeeld:
 • Commercie;
 • Financiën;
 • HRM;
 • Organisatie;
 • Productie;
 • Distributie;
 • Juridisch;
 • Fiscaal.
Tevens wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de klantwaarden en waarde propositie welke in de markt worden gezet.
Wanneer de strategie wordt gedefinieerd, dient parallel hieraan ook aandacht te worden besteed aan risicomanagement. Immers, wanneer men zaken gaat ondernemen dan brengt dit onvermijdelijk ook risico’s met zich mee. Hoe hiermee moet worden omgegaan, dient integraal onderdeel te zijn van de aanpak.
Tenslotte dient in parallel ook aandacht te worden besteed aan Corporate Finance. Immers wanneer men zaken gaat ondernemen, dan heeft dit invloed op zowel de kasstromen van de onderneming als op de vermogensstructuur. Hoe hiermee moet worden omgegaan, dient integraal onderdeel te zijn van de aanpak.
Een strategie is derhalve een serieus document dat de koers uitzet voor de komende 3 tot 5 jaar. Ieder jaar worden de jaarplannen hieraan getoetst.

Waarom een Strategie?

Zonder een goede strategie is de onderneming stuurloos. Men doet effectief maar wat en ziet wel wat er op het pad komt, dan wel wat er op zich afkomt. Men stuurt dan niet, maar reageert op.
Er is geen enkele onderneming succesvol geworden door op deze wijze actief te zijn in de markt. Het omgekeerde is wel waar: er zijn vele ondernemingen ten onder gegaan omdat zij geen strategie hadden gedefinieerd of te lang hieraan vasthielden ondanks gewijzigde omstandigheden binnen of buiten de onderneming.
Een goede strategie is dan ook een sine qua non voor het bouwen van en goede onderneming.

Hoe loopt het proces van de Strategie?

» lees meer

Het definiëren en ten uitvoer brengen van een strategie is een iteratief proces waarbij de verschillende bronnen zowel binnen als buiten de onderneming moeten worden geraadpleegd. In het algemeen is uiteindelijk de gehele onderneming bij dit proces betrokken.
In het strategieproces zitten een aantal stadia:
 • De onderzoeksfase:
  • In deze fase worden een aantal essentiële zaken van de onderneming en haar omgeving onderzocht. Het betreft hier ten minste:
   • Het vaststellen van de geleverde klantwaarden in vergelijking tot concurrenten;
   • Het vaststellen van de zaken binnen de onderneming welke goed en onderscheidend kunnen worden genoemd, evenals de aandachtspunten en tekortpunten binnen de onderneming;
   • Het beoordelen van de (ontwikkelingen in) de omgeving van de onderneming en het onderscheiden welke ontwikkelingen hierin voordelig voor de onderneming zijn en welke juist bedreigend zijn voor de toekomst van de onderneming;
 • De verificatiefase:
  • In deze fase worden de bevindingen van de eerste fase nader onderzocht en geverifieerd. Zijn de constateringen wel juist en volledig, en hoe interacteren deze met elkaar;
  • Een belangrijk element is het leggen van de verbindingen tussen de verschillende facetten van de onderneming en haar omgeving. Door deze actief aan elkaar te confronteren, kunnen significante positieve en negatieve aspecten van de onderneming worden onderkend, alsmede significante marktontwikkelingen. De combinatie van deze zaken legt de basis voor het definiëren van gerichte doelen;
 • De definitiefase:
  • In deze fase worden de bevindingen uit de voorgaande fasen omgezet in concrete doelstellingen, zowel voor de onderneming als geheel, als voor de verschillende deelgebieden van de onderneming, zoals commercie, financiën, personeel, organisatie, productie, …
 • De implementatiefase:
  • In deze fase gaat de onderneming activiteiten ontwikkelen om de doelstellingen die men heeft gedefinieerd ook feitelijk te realiseren. Belangrijk hierin is de juiste prioritering en toewijzing van financiële middelen;
 • De meet, beoordeling en evaluatiefase:
  • In deze fase wordt de voortgang en effectiviteit van de verschillende activiteiten die worden geïmplementeerd gemeten aan de hand van duidelijke criteria. Deze ontwikkeling wordt systematisch beoordeeld. Afhankelijk van de ontwikkeling van de onderneming vindt wel of geen aanpassing op het proces plaats.
Dit proces wordt iedere 3-5 jaar doorlopen om al doende de koers van de onderneming te blijven bepalen en bijstellen naar de actualiteit van de wereld.
Bij Strategie wordt gebruik gemaakt van de volgende methoden:
 • Interviews met ondernemingsleiding en personeel;
 • Vaststellen van klantwaarden en de value curve;
 • Beoordelen van de operationele organisatie in al haar facetten;
 • Beoordelen van de financiële administratie en de administratieve organisatie;
 • Beoordeling van de (ontwikkelingen in) de omgeving van de onderneming;
 • Desk Research;
 • Observatie;
 • Cijfermatige analyse;
 • Financiële modellering.
De doorlooptijd is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de onderneming, en zal gemiddeld tussen de 6 tot 12 maanden bedragen.

» lees minder

Wat is de uitkomst van een Strategie?

» lees meer

De uitkomst van het proces van de Strategie is een helder en compleet document, waarin op gedetailleerde wijze een blauwdruk wordt gegeven van:
 • De onderneming zoals die op dat moment is;
 • Een duidelijke definitie van klantwaarden en de waarde propositie;
 • De fundamentele krachten van de onderneming;
 • De tekortkomingen en verbetermogelijkheden welke bestaan (per deelgebied van de onderneming);
 • De mogelijkheden en bedreigingen in de marktomgeving van de onderneming;
 • Een confrontatiematrix met bijbehorende conclusies;
 • Duidelijke definitie van de doelstellingen van de onderneming als geheel en per deelgebied van de onderneming;
 • Duidelijke definitie van de bedrijfsactiviteiten die zullen worden ontplooid om de doelstellingen te realiseren;
 • Een financiële analyse van de onderneming, alsmede van de gedefinieerde doelstellingen. Een duidelijke definitie van de benodigde middelen alsmede de beoogde resultaten. Een scenarioanalyse van potentiele invloeden op de onderneming;
 • Duidelijke definitie van de criteria en waarden waarop de activiteiten van de onderneming zullen worden gemeten.
Dit document wordt gebruikt om steeds te dienen als referentiekader voor de ondernemingsleiding: wat wilden wij bereiken, hoe en wanneer? In hoeverre ligt de onderneming (nog) op koers of heeft deze behoefte aan bijstelling? Elk jaar bij het opmaken van het budget worden opnieuw de bedrijfsactiviteiten benoemd welke binnen de gedefinieerde strategie voor dat jaar ter hand zullen worden genomen.

» lees minder