RISICOMANAGEMENT

Wat is Risico?

Wanneer mensen dingen ondernemen dan heeft men daarbij een beeld dan wel verwachting wat de uitkomst hiervan zal (moeten) zijn. In realiteit kan deze uitkomst beter of slechter zijn dan men had voorzien. Wanneer de uitkomst beter wordt dan voorzien, dan is dat voor ons mensen geen probleem. We kunnen hier gemakkelijk mee omgaan. Wanneer de uitkomst slechter wordt dan voorzien, dan voelen wij ons hierover erg oncomfortabel. Wij ervaren dit als een risico. Het feitelijke risico wordt opgebouwd uit:
 • de kans dat dit gebeurt, en;
 • het effect dat dit met zich meebrengt;
Afhankelijk van de uitkomst van de (weging van) deze twee factoren zal men hiervoor bepaalde maatregelen willen nemen, of juist niet. Dit vormt de basis van Risico Management.

Wat is Risico Management?

Risico Management is een verzamelnaam voor alle activiteiten gericht op het reduceren van de kwetsbaarheid van de onderneming om daarmee de ondernemingswaarde te verhogen.
Deze activiteiten richten zich op het identificeren, elimineren, reduceren, voorkomen en beheersen van risico’s. Dit zijn enerzijds risico’s in (definitie van) strategie en beleid, en anderzijds risico’s in de operationele processen van een onderneming.

Waarom Risico Management?

Als men dingen wil ondernemen dan moet men hiervoor activiteiten ontplooien. Welke activiteiten dit zijn en hoe en waar men dit wil doen, wordt gedefinieerd in de Strategie. Het doel van die activiteiten is het ontwikkelen van ondernemingswaarde door het realiseren van kansen in de markt.
Echter, wanneer men deze activiteiten gaat definiëren en uitvoeren dan brengt dit intrinsiek risico’s met zich mee. Zonder risico’s immers geen rendement. Welke risico’s dit zijn en hoe hiermee moet worden omgegaan, wordt bepaald en gedefinieerd in Risico Management.
Net zo goed als het geen zin heeft om activiteiten te gaan ontplooien zonder een vooraf zorgvuldig gekozen en gedefinieerde Strategie, zo heeft het ook geen zin om dit te doen zonder een adequaat Risico Management. Strategie en Risico Management zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarmee twee zijden van dezelfde medaille.
Een beeldende vergelijking:
Wanneer een auto alleen maar ontwikkeld zou zijn als een chassis met een stuur, voorruit en gasgedaal, dan is de kans vrij groot dat men bij de tweede bocht al in de sloot belandt. Om dit te voorkomen is en auto uitgerust met allerlei systemen, zoals schokbrekers, stabiliteitssystemen, traction control, en natuurlijk remmen. Zou een auto alleen maar met die zaken zijn uitgerust, dan komt men niet van de plek. Ergo, je hebt beiden nodig om veilig, gericht en snel van A naar B te komen.
Risico Management is dus geen keuze, maar een voorwaarde voor het ontwikkelen van een succesvolle onderneming.

Hoe loopt het proces van Risico Management?

» lees meer

Risico Management heeft overwegend nog geen standaard plekje verworven binnen veel ondernemingen. Veelal wordt de risico management analyse en monitoring binnen de onderneming, afhankelijk van haar omvang, uitgevoerd door één of meerdere hierin gespecialiseerde externe adviseurs. Hierbij wordt de onderneming bekeken vanuit meerdere invalshoeken, om objectiviteit te waarborgen.
Middels allerlei technieken wordt de onderneming en haar omgeving geanalyseerd om de bestaande situatie vast te leggen en inzicht te verwerven in de ontwikkelingen die hierin hebben plaatsgevonden. Hierbij worden de verschillende bedrijfsaspecten van de onderneming meegenomen, zoals commercie, financiën, personeel, organisatie, productie, distributie, juridisch en fiscaal. Het betreft zowel de strategie en het beleid, de operationele bedrijfsprocessen alsmede de omgeving van de onderneming.
Op grond hiervan worden de risicofactoren benoemd en mate waarin de onderneming hiervoor gevoelig is. Ook wordt bekeken of en in welke mate men bepaalde risico’s wil accepteren. Op grond hiervan worden vervolgens een risico management plan gedefinieerd waarin duidelijk staat opgenomen hoe men met de verschillende risico’s wil omgaan in termen van maatregelen, controles, metingen per (deelgebied van de) onderneming, zowel actief als passief. Hierbij wordt steeds zowel de positie van de ondernemer als die van eventuele andere vermogensverschaffer(s) in beschouwing genomen.
Bij de Risico Management analyse wordt gebruik gemaakt van de volgende methoden:
 • Beoordelen van de Strategie en Beleid;
 • Beoordelen van de operationele bedrijfsprocessen;
 • Beoordelen van de financiële administratie en de administratieve organisatie;
 • Beoordelen van de omgeving van de onderneming;
 • Cijfermatige analyse;
 • Interviews met ondernemingsleiding en personeel;
 • Desk Research;
 • Observatie;
 • Financiële modellering;
Het doel van het proces is vierledig, te weten: Constateren, Analyseren, Verifiëren en dan Concluderen. Wij hechten groot belang aan deze volgorde om te voorkomen dat op basis van constateringen snelle, onjuiste of overhaaste conclusies worden getrokken.
De doorlooptijd is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de onderneming, en zal gemiddeld tussen de 4 tot 8 weken bedragen. Wanneer een kortere termijn vereist is, kan dit in overleg.

» lees minder

Wat is de uitkomst van de Risico Management Analyse?

» lees meer

De uitkomst van het proces van de Risico Management analyse is een helder en compleet document, waarin op gedetailleerde wijze een blauwdruk wordt gegeven van:
 • De risico’s waarmee de onderneming op dat moment wordt geconfronteerd, per deelgebied van de onderneming;
 • Het risicoprofiel van de onderneming en de risico acceptatie;
 • Het pakket aan (preventieve) maatregelen dat de onderneming heeft gedefinieerd om deze risico’s te beheersen;
 • De definitie van wie, waar en wanneer hierop dient te acteren;
 • De wijze waarop de beheersing van de risico’s moet worden gemeten en geëvalueerd;
 • Een eventuele rudimentaire beschrijving van de oplossingsrichtingen die mogelijk zijn voor de toekomst;
 • Een en ander wordt onderbouwd met cijfermateriaal en eventuele ondersteunende documentatie.
Dit document wordt gebruikt om keuzes en beslissingen te faciliteren. Daarnaast dient het document als naslagwerk om te bezien in welke mate men is geslaagd in het beheersen van de risico’s. De allerbelangrijkste uitkomst van het (jaarlijks) doorlopen van het Risico Management proces is echter dat de kwetsbaarheid van de onderneming wordt gereduceerd, door zowel preventief als repressief maatregelen te definiëren en nemen om de kans dan wel het effect van risico’s te reduceren. De onderneming wordt hierdoor stabieler en ook winstgevender. Bedrijfsvitaliteit is ervaren en volledig geëquipeerd om u op juiste wijze te ondersteunen in alle fasen van risicomanagement.

» lees minder