RENDEMENTS VERBETERING

Wat is Rendementsverbetering?

Rendementsverbetering is simpelweg het verbeteren van het rendement van de onderneming. Dit valt uiteen in twee aspecten:
• Het verbeteren van het financiële rendement van de ondernemingsactiviteiten;
• Het verbeteren van de fysieke prestaties van de ondernemingsactiviteiten.
In de ideale variant vallen beide verbeteringen samen.

Het verbeteren van het Financiële Rendement

Elke onderneming voert bedrijfsactiviteiten uit. Om dit te kunnen doen heeft de onderneming een financieel vermogen nodig (eigen dan wel vreemd vermogen), en moeten de bedrijfsactiviteiten uiteindelijk meer opleveren dan dat zij kosten. Dit lijkt zo simpel, en toch gaat dit bij veel ondernemingen regelmatig mis.
Bij het verbeteren van het financiële rendement wordt er aan een aantal zaken aandacht besteedt:
 • De vermogensstructuur:
  • Hoe en met welk vermogen is de onderneming gefinancierd;
  • Hoe ziet de balans eruit;
  • Hoe heeft de balans zich ontwikkeld?
 • De exploitatie van de onderneming:
  • Hoe ziet de winst en verliesrekening eruit?
  • Hoe heeft deze zich over de jaren heen ontwikkeld?
 • De kasstromen van de onderneming:
  • Hoe zien de inkomsten en uitgaven van de onderneming eruit?
  • Hoe hebben de kasstromen zich ontwikkeld?
  • Hoe is het met de liquiditeit gesteld?
 • De ratio’s:
  • Welke ratio’s zijn relevant voor de onderneming?
  • Hoe hebben deze ratio’s zich in de tijd ontwikkeld?
 • De calculaties:
  • Hoe zien de kostprijscalculaties eruit?
  • Zijn er nacalculaties?
Door al deze zaken te bekijken wordt een financieel profiel getrokken van de onderneming. Hieruit vloeit voort welke zaken hierin goed zijn en welke aandacht behoeven. Dit profiel wordt ook vergeleken met normen en referentiegetallen.
Financiële rendementsontwikkeling richt zich erop om de kosten en opbrengsten van de bedrijfsactiviteiten in een goede balans te brengen. Hierbij onderscheiden wij gemakshalve twee onderdelen van de winst en verliesrekening, te weten:
 • Boven de streep: dit omvat:
  • De omzet van de onderneming, welke uiteen kan worden gesplitst in het aantal producten en diensten tegen de gehanteerde prijs;
  • De inkoopwaarde van de goederen;
Het saldo hiervan vormt de dekkingsbijdrage aan de operationele kosten van de onderneming. Beiden zijn beïnvloedbaar, en daarmee dus ook het resultaat.
 • Onder de streep: dit omvat:
  • Alle operationele kosten, zoals personeelskosten, afschrijvingen, huisvesting etc.
   • Al deze kosten zijn beïnvloedbaar, en de kunst bestaat erin de onderneming(sprocessen) zodanig vorm te geven dat deze kosten zo minimaal mogelijk zijn, terwijl toch nog een goede prestatie wordt geleverd.
  • Alle financiële kosten, zoals rentekosten over vreemd vermogen.
   • Ook deze kosten zijn beïnvloedbaar, maar vereist dat ook goed wordt gekeken naar de vermogensstructuur.
Door actief met de ondernemingsprocessen en -kosten aan de slag te gaan, ontstaat hieruit een nieuwe constellatie, welke dezelfde of hogere output levert, tegen lagere kosten dan wel hogere opbrengsten. Dit is geen sprookje, maar door ons reeds binnen meer dan 100 ondernemingen ook feitelijk gerealiseerd.

Het verbeteren van de Fysieke Prestaties

» lees meer

Elke onderneming heeft een scala aan operationele processen, dat wil zeggen elkaar opvolgende werkzaamheden die er gezamenlijk voor zorgen dat een bepaald (half)product of dienst tot stand komt. Daarnaast heeft een onderneming een scala aan administratief organisatorische processen, welke ten doel hebben om de informatie en documenten binnen een onderneming te organiseren. Beide processen moeten nauwsluitend op elkaar worden aangepast.
Binnen de meeste ondernemingen komen dergelijke processen “organisch” tot stand, dat wil zeggen dat deze in de praktijk gaandeweg tot stand komen. Naar mate de onderneming groter wordt of de omgeving verandert, sluiten deze processen in toenemende mate niet meer op elkaar en het gewenste eindresultaat aan.
Het gevolg hiervan is inefficiëntie, fouten, omissies, miscommunicatie en irritaties.
Rendementsverbetering van de fysieke prestaties wil niets anders zeggen dan dat alle operationele en administratieve processen worden doorgelicht, op output, doorlooptijd, logica, efficiëntie, enzovoort. Op deze wijze worden de bestaande processen afgezet tegen de gewenste processen, rekening houdend met de nieuwe mogelijkheden welke het voortschrijden van de tijd met zich heeft meegebracht.
De processen worden her-ontworpen en vervolgens geïmplementeerd, met als gevolg dat de hele operationele gang van zaken beter, logischer en meer efficiënt verloopt. De output zal hierbij toenemen bij gelijkblijvende vaste kosten.

» lees minder

Waarom een Rendementsverbetering?

» lees meer

Er kunnen verschillende redenen zijn om een rendementsverbetering te wensen. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven:
 • De onderneming wil een ingrijpende investering doen, maar de financiers willen eerst in detail weten hoe de onderneming nu rendeert en welke verbeteringen hierin mogelijk zijn;
 • De markt is aan het veranderen en vraagt om een (her)ijking van de onderneming;
 • De resultaten van de onderneming zijn aan het verslechteren, maar men krijgt er de vinger niet achter;
 • (Vreemd) vermogensverschaffers vinden dat het risicoprofiel van de onderneming aan het toenmen is, en wensen een hoger rendement op hun vermogen;
 • De onderneming overweegt overdracht van de onderneming aan de volgende generatie binnen een afzienbare tijd;
 • De onderneming overweegt verkoop aan derden en wil graag zekerstellen dat zij er op de beste wijze voorstaat om zo’n proces in te kunnen gaan.
De gemene deler hierin is dat belanghebbenden bij een onderneming (ook wel Stakeholders genoemd) behoefte hebben aan een goed renderende onderneming. Is het niet om het gewenste rendement, dan is het wel om een buffer en bescherming te kunnen vormen voor veranderingen in de markt. Inefficiënte ondernemingen of te dure onderneming overleven uiteindelijk niet. De onderneming zal dus permanent bezig moeten zijn met het ijken van haar processen en de bijbehorende financiële huishouding. Bedrijfsvitaliteit heeft bewezen positieve resultaten hierin te realiseren.

» lees minder

Hoe loopt het proces van een Rendementsverbetering?

» lees meer

Bij een rendementsverbetering worden in een hoog tempo alle operationele en administratieve processen van de onderneming in kaart gebracht. Deze worden geanalyseerd en herontworpen waar mogelijk. De gevolgen van dit herontwerp worden doorgerekend in scenario’s.
Parallel wordt de (ontwikkeling in) de vermogensstructuur, exploitatie en kasstromen in kaart gebracht, alsmede de bepalende kostenfactoren binnen de onderneming. Alle opbrengsten en kostenelementen worden geanalyseerd, waarbij mogelijkheden voor interventie worden vastgesteld.
Beide bronnen van informatie worden bijeengebracht in een helder interventieplan. Hierin staan niet alleen de voorgestelde interventies, maar ook het effect op de onderneming. Uiteraard wordt dit onderbouwd met financiële cijfers. Tezamen met de ondernemingsleiding worden de interventies doorgevoerd, waarbij Bedrijfsvitaliteit actief ter zijde staat. Hierbij zijn regelmatig voortgangsbesprekingen.

» lees minder

Wat is de uitkomst van een Rendementsverbetering?

» lees meer

De uitkomst van het proces van de rendementsverbetering is een onderneming met:
 • vergaand efficiëntere processen;
 • een hoger exploitatieresultaat;
 • een gezondere financiële huishouding.
Bedrijfsvitaliteit heeft in het verleden bewezen hierbij een rendementsverbetering van 10% tot 50% te kunnen realiseren.

» lees minder