QUICK SCANS

Wat is een Quick Scan?

Een Quick Scan is een mooi woord voor een snelle, efficiënte en daadkrachtige analyse en evaluatie van een onderneming. Hierbij wordt de onderneming integraal, dat wil zeggen in al haar dimensies, doorgelicht. Hierbij worden ten minste de volgende aspecten van de onderneming beoordeeld:
 • Commercie;
 • Financiën;
 • HRM;
 • Organisatie;
 • Productie;
 • Distributie;
 • Juridisch;
 • Fiscaal.

Waarom een Quick Scan?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een Quick Scan te wensen. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven:
 • De onderneming wil een ingrijpende investering doen en de financiers willen eerst in detail weten hoe de onderneming ervoor staat;
 • De markt is aan het veranderen en vraagt om (her)ijking van de onderneming;
 • De resultaten van de onderneming zijn aan het verslechteren, en men krijgt er de vinger niet achter;
 • (Vreemd) vermogensverschaffers willen meer inzicht in de onderneming;
 • De onderneming overweegt overdracht van de onderneming aan de volgende generatie binnen een afzienbare tijd;
 • De onderneming overweegt verkoop aan derden en wil graag weten hoe zij ervoor staat om zo’n proces in te kunnen gaan.
De gemene deler hierin is dat belanghebbenden bij een onderneming (ook wel Stakeholders genoemd) behoefte hebben aan een snelle, objectieve röntgenfoto van de onderneming. Men wil een helder beeld en goed gevoel krijgen bij de (staat van de) onderneming op dat moment, om de juiste beslissingen, investeringen of interventies te kunnen maken richting de toekomst.

Hoe loopt het proces van de Quick Scan?

De Quick Scan wordt binnen de onderneming, afhankelijk van haar omvang, door één of meerdere hierin gespecialiseerde consultants uitgevoerd. Hierbij wordt de onderneming bekeken vanuit meerdere invalshoeken, om objectiviteit te waarborgen.
Middels een Quick Scan wordt de onderneming geanalyseerd om de bestaande situatie vast te leggen en inzicht te verwerven in de historische ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen. Hierbij zijn de verschillende bedrijfsaspecten van de onderneming, zoals hierboven genoemd, meegenomen.
Op grond hiervan worden de verbetermogelijkheden en tekortkomingen geïdentificeerd en benoemd per (deelgebied van de) onderneming. Hierbij wordt steeds zowel de positie van de ondernemer als die van eventuele andere vermogensverschaffer(s) in beschouwing genomen.
Bij de Quick Scan wordt gebruik gemaakt van de volgende methoden:
 • Cijfermatige analyse;
 • Interviews met ondernemingsleiding en personeel;
 • Beoordelen van de financiële administratie en de administratieve organisatie;
 • Desk Research;
 • Observatie;
 • Financiële modellering.
Het doel van het proces is drieledig, te weten: Constateren, Verifiëren en dan Concluderen. Wij hechten groot belang aan deze volgorde om te voorkomen dat op basis van constateringen snelle, onjuiste of overhaaste conclusies worden getrokken.
De doorlooptijd is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de onderneming, en zal gemiddeld tussen de 4 tot 8 weken bedragen. Wanneer een kortere termijn vereist is, kan dit in overleg.

Wat is de uitkomst van een Quick Scan?

» lees meer

De uitkomst van het proces van de Quick Scan is een helder en compleet document, waarin op gedetailleerde wijze een blauwdruk wordt gegeven van:
 • de (staat van de) onderneming zoals die op dat moment is;
 • de tekortkomingen en verbetermogelijkheden welke bestaan (per deelgebied van de onderneming);
 • een rudimentaire beschrijving van de oplossingsrichtingen die mogelijk zijn voor de toekomst;
 • een en ander onderbouwd met cijfermateriaal en eventuele ondersteunende documentatie.
Dit document wordt gebruikt om keuzes en beslissingen te faciliteren. Daarnaast dient het document als naslagwerk om te bezien in welke mate men is geslaagd in de interventies die op basis van het document zijn gemaakt.
Het document wordt zodanig opgesteld dat dit eveneens de basis kan vormen voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een strategieplan, recovery plan, het verkrijgen van financiering, investeringsbeslissingen, communicatie met fiscale autoriteiten en andere stakeholders.

» lees minder