CHANGE MANAGEMENT

Wat is Change Management?

Change Management is een verzamelnaam voor het identificeren, doorvoeren en beheersen van veranderingsprocessen binnen ondernemingen. Het uitgangspunt hierbij is altijd dat er één of meerdere zaken of processen binnen de onderneming niet lekker lopen en aanpassing vereisen. Niet zelden hangen deze zaken met elkaar samen en is het onvoldoende om slechts delen van de onderneming aan te passen, maar dient de gehele onderneming te worden aangepast.
Change management kan zich derhalve zowel richten op deelgebieden van de onderneming als op de onderneming als geheel.

Waarom Change Management?

Er kunnen vele redenen zijn waarom (delen van) een onderneming aangepast dienen te worden, zoals bijvoorbeeld:
  • De onderneming is een samenwerkingsverband aangegaan en moet de strategie, onderlinge processen en communicatie op elkaar afstemmen;
  • Een onderneming heeft een andere onderneming overgenomen en deze moet worden geïntegreerd;
  • Het vinden van leads verschuift van de klassieke media naar internet marketing;
  • De lokale markten drogen op, terwijl de vraag uit het buitenland aantrekt;
  • De inkoopkanalen veranderen door prijswijzigingen;
  • De administratieve organisatie vereist investering in een nieuw systeem;
  • De logistiek vereist tracking and tracing of omvorming naar fijn-distributie.
Het managen van verandering vraagt veel tijd en aandacht, en blijkt in de praktijk erg lastig. Veelal is de verandering projectmatig, maar moeten de resultaten structureel zijn. Terwijl de dagelijkse business gewoon door moet gaan, moeten parallel hieraan allerlei zaken worden voorbereid en veranderd. Hierbij ontstaat naast een hoge werkdruk niet zelden weerstand bij het personeel, die de veranderingen vaak als onnodig, bedreigend of eng ervaren. De bestaande rollen tussen werknemers en leidinggevenden komen hierbij onder druk, hetgeen een negatief effect heeft of kan hebben op de bestaande business. Mensen willen immers wel veranderen, maar niet veranderd worden. Om hieraan invulling te geven, is een combinatie van speciale skills en vooral ervaring vereist.
Bovenstaande vraagt ten minste om een goede voorbereiding, helder plan, goede communicatie, duidelijke acties, een duidelijk beeld van de verwachte resultaten, en bovenal een goed management en voortgang controle.
Veel ondernemers realiseren zich dat zij bij een dergelijk veranderproces (tijdelijk) externe ondersteuning nodig hebben, zodat zij zich kunnen blijven concentreren op de dagelijkse gang van zaken, terwijl ondertussen wordt gewerkt aan het doorvoeren van alle noodzakelijke veranderingen. Deze externe ondersteuning moet derhalve niet alleen a priori vertrouwen kunnen wekken en het gewenste resultaat binnen de gestelde termijn realiseren, maar de directie dus ook echt ontlasten. Hierbij is van eminent belang dat de directie steeds wordt geïnformeerd over de progressie, en wordt betrokken bij de belangrijke beslismomenten. Hierdoor is de directie steeds volledig in control, terwijl de uitvoering wordt gedelegeerd naar een capabele externe.
Natuurlijk vraagt de ondersteuning van zo’n veranderproces om zowel hersens als handjes. Geen aanmoediging aan de zijlijn, maar actieve contributie en betrokkenheid, waarbij men de verleende bevoegdheden en verantwoordelijkheden op juiste wijze invult en de gestelde doelen realiseert binnen de beoogde termijn in samenspraak met de ondernemingsleiding.
Bedrijfsvitaliteit heeft bij vele ondernemingen en bedrijfstakken bewezen veranderprocessen op juiste wijze te kunnen vormgeven, ondersteunen en doorvoeren, zowel projectmatig als in de vorm van (tijdelijke) versterking van het managementteam. Laat ons dit ook bij u bewijzen.
Referenties op aanvraag beschikbaar.