CORPORATE RECOVERY

Wat is Corporate Recovery?

Een Corporate Recovery is een snelle, efficiënte en daadkrachtige analyse en evaluatie van een onderneming, waarbij in aanvulling hierop in hoog tempo alternatieve oplossingsrichtingen en interventies worden gedefinieerd, die zowel op korte als lange termijn bijdragen aan een concreet herstel van de onderneming. Hierbij wordt de onderneming integraal, dat wil zeggen in al haar dimensies, doorgelicht, en worden de concrete interventies per deelgebied van de onderneming gedefinieerd en doorgevoerd. Deze worden ingedeeld naar oplossingsrichtingen welke ook concreet worden doorgerekend, zowel in termen van exploitatie, kasstromen en vermogensopbouw. De inhoud van het Recovery Plan wordt verderop in het document besproken.

Waarom een Recovery Plan?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een Recovery Plan te wensen. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven:
 • De resultaten van de onderneming zijn aan het verslechteren, en de financiers willen niet langer meewerken aan de instandhouding of verruiming van de financiering;
 • De onderneming begint in toenemende mate liquiditeitskrapte te ervaren, waarbij het risicoprofiel van de onderneming snel toeneemt en het continuïteitsvraagstuk op tafel komt;
 • De onderneming is genoodzaakt ingrijpende interventies te plegen in de onderneming, teneinde de onrust bij de financiers of andere stakeholders weg te;
 • De markt is aan het veranderen en vraagt om ingrijpende aanpassing van de onderneming;
 • (Vreemd) vermogensverschaffers willen meer inzicht in de onderneming;
De gemene deler hierin is dat belanghebbenden bij een onderneming (ook wel Stakeholders genoemd) behoefte hebben aan een snelle, objectieve röntgenfoto van de onderneming. Daarbij wil men wil een helder beeld en goed gevoel krijgen bij de (staat van de) onderneming op dat moment, de continuïteit van de onderneming, de mogelijke interventies en oplossingsrichtingen om de onderneming in beter/veilig vaarwater te brengen, en om de juiste beslissingen, investeringen of interventies te kunnen maken richting de toekomst.

Hoe loopt het proces van de Corporate Recovery?

Het Recovery Plan wordt binnen de onderneming, afhankelijk van haar omvang, door één of meerdere hierin gespecialiseerde personen uitgevoerd. Hierbij wordt de onderneming bekeken vanuit meerdere invalshoeken, om objectiviteit te waarborgen.
Allereerst wordt de onderneming middels een Quick Scan geanalyseerd om de bestaande situatie vast te leggen en inzicht te verwerven in de historische ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen. Hierbij zijn de verschillende bedrijfsaspecten van de onderneming, zoals hierboven genoemd, meegenomen. Op grond hiervan worden de verbetermogelijkheden en tekortkomingen geïdentificeerd en benoemd per (deelgebied van de) onderneming. Hierbij wordt steeds zowel de positie van de ondernemer als die van eventuele andere vermogensverschaffer(s) in beschouwing genomen.
In aanvulling op de Quick Scan worden oplossingsrichtingen en interventies (per deelgebied van de onderneming) gedefinieerd, welke concreet worden doorgerekend in termen van invloed op de exploitatie, kasstromen en vermogensstructuur van de onderneming. Op grond van deze berekeningen en de concreet benoemde interventies, worden concrete doelstellingen gedefinieerd (per deelgebied van de onderneming), welke vervolgens worden vertaald in een concreet actieplan met inbegrip van een tijdsplanning en prioritering. Tenslotte wordt het actieplan  in hoog tempo concreet ten uitvoer gebracht. Uiteraard wordt in dit hele proces steeds voeling en aansluiting gehouden bij de stakeholders, om hun betrokkenheid en consensus te waarborgen.
Bij het Recovery Plan wordt gebruik gemaakt van de volgende methoden:
 • Cijfermatige analyse;
 • Interviews met ondernemingsleiding en personeel;
 • Bekijken van de financiële administratie en de administratieve organisatie;
 • Desk Research;
 • Observatie;
 • Financiële modellering;
 • Scenarioplanning;
 • Gantt Chart.
Het doel van het proces is meerledig, te weten: Constateren, Verifiëren, Concluderen, Identificeren, Definiëren. Zodra het Recovery Plan gereed is volgen nog Implementeren en Controleren. Wij hechten groot belang aan deze volgorde om te voorkomen dat op basis van constateringen snelle, onjuiste of overhaaste conclusies worden getrokken, welke vervolgens worden omgezet in onsamenhangende doelen en acties. Een gezonde analyse dient zich te vertalen in concrete oplossingsrichtingen met bijbehorende interventies, welke in een goede samenhang en beheersing dienen te worden geïmplementeerd en doorgevoerd. Hierbij worden op korte termijn concrete resultaten gerealiseerd, welke de lange termijndoelen van de onderneming niet in de weg staan.
De doorlooptijd is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de onderneming, en zal gemiddeld tussen de 8 tot 12 weken bedragen. Wanneer een kortere termijn vereist is, kan dit in overleg.

Wat is de uitkomst van een Recovery Plan?

» lees meer

De uitkomst van het Recovery Plan is een helder en compleet document, waarin op gedetailleerde wijze een blauwdruk wordt gegeven van de staat van de onderneming op dat moment, de tekortkomingen en verbetermogelijkheden welke bestaan (per deelgebied van de onderneming), alsmede een beschrijving van de alternatieve oplossingsrichtingen die mogelijk zijn voor de toekomst. Een en ander wordt onderbouwd met uitgebreid cijfermateriaal, actieplannen en eventuele ondersteunende documentatie.
Dit document wordt gebruikt om keuzes en beslissingen te faciliteren. Daarnaast dient dit document als concrete leidraad om de gerichte implementatie van interventies door te voeren, binnen een planmatige aanpak. Tenslotte dient het document als naslagwerk om te bezien in welke mate men is geslaagd in de interventies die op basis van het document zijn gemaakt.
Het document wordt zodanig opgesteld dat dit eveneens de basis kan vormen voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van financiering, investeringsbeslissingen, communicatie met fiscale autoriteiten, bancaire instellingen en andere stakeholders.

» lees minder

Inhoud van het Recovery Plan

» lees meer

Bij het maken van een Recovery Plan worden alle aspecten van de onderneming onder de loep genomen om te komen tot een goed beeld van de onderneming en haar omgeving. Het betreft onder andere de volgende zaken:
 • Financieel
  • Organisatorisch
   • Wat is het niveau en de kwaliteit van de financiële administratie;
   • Welke management en stuurinformatie is beschikbaar binnen de onderneming;
   • Wat is het financiële kennisniveau binnen de onderneming;
  • Vermogensstructuur
   • Hoe is de historische en huidige financiële situatie in termen van de Balans;
   • Hoe is de onderneming gefinancierd;
   • Hoe is de liquiditeit en solvabiliteit;
   • Hoe is de relatie met de bestaande en potentiele geldverstrekkers;
   • Detailanalyse op elementen in de balans;
   • Hoe ziet het activabestand eruit;
   • (Hoe) is er gebudgetteerd;
  • Rendement
   • Wat is de historische ontwikkeling van de bedrijfsinkomsten en uitgaven;
   • Wat is de verwachte rendementsontwikkeling richting de toekomst;
   • Detailanalyse op elementen in de exploitatierekening;
   • (Hoe) is er gebudgetteerd;
  • Ratio’s
   • Wat is de historische ontwikkeling van alle relevante ratio’s van de onderneming;
   • Wat is de verwachte ontwikkeling in de ratio’s als gevolg van verwachte rendementsontwikkeling richting de toekomst;
  • Liquiditeit
   • Wat is de historische ontwikkeling in de liquiditeit;
   • Hoe ziet de liquiditeitsprognose eruit;
  • Risico’s
   • Welke risico’s loopt de onderneming, opgedeeld naar diverse categorieën;
   • Hoe worden deze risico’s beheerst;
  • Overige:
   • Hoe wordt de kostprijs van het (de) product(en) berekend;
   • Op welke wijze is de nacalculatie georganiseerd;
   • Hoe ziet de kostenstructuur van de onderneming eruit: vast/variabel en direct/indirect;
   • Inventarisatie van uitstaande verplichtingen;
   • Maakt men gebruik van externe adviseurs (accountant etc.);
 • Commercieel
  • In welke markten is de onderneming actief, en met welke producten;
  • Welke distributiekanalen worden gekozen;
  • Welke klantwaarden worden geleverd;
  • Hoe ziet (de margebijdrage van) het klantenbestand eruit en hoe heeft zich dit ontwikkeld;
  • Hoe ziet het concurrentieveld eruit en hoe verhoudt de onderneming zich tot de concurrentie;
  • Hoe is de prijsvorming bepaald;
  • Hoe is de verkoop(afdeling) georganiseerd;
 • Personeel
  • Hoe ziet het organigram van de onderneming eruit;
  • Hoe is de opbouw van het personeelsbestand (in diverse dimensies);
  • Hoe ziet het ziekteverzuim eruit;
  • Hoe zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld;
  • Welke beoordelingssystematiek wordt gehanteerd;
  • Welk remuneratiebeleid wordt gevolgd;
  • Welke overige personeelsinstrumenten zijn aanwezig;
 • Organisatie (incl. Productie/Distributie)
  • Hoe ziet de organisatiestructuur van de onderneming eruit?
  • Wat is de kwaliteit, efficiëntie en controle van de administratieve organisatie;
  • Wat is de kwaliteit, efficiëntie en controle van de fysieke processen;
  • Hoe zijn de beslisstructuren, functiescheiding en autorisaties georganiseerd;
  • Welke functiebeschrijvingen zijn er;
  • Welke procedures zijn er;
  • Wat is de kwaliteit van het activa park;
  • Welke systemen gebruikt de onderneming en hoe is de ICT ingericht;
 • Juridisch
  • Welke rechtsvorm heeft de onderneming;
  • Hoe ziet de juridische structuur eruit;
  • Sluit de juridische structuur aan bij de typologie en risicostructuur van de onderneming;
  • Welke (mogelijke) juridische risico’s loopt de onderneming;
  • Wat is de kwaliteit van de juridische documenten;
  • Welke disputen dan wel rechtszaken lopen er, en wat is hiervan de (potentiële) invloed op de onderneming;
 • Fiscaal
  • Is er sprake van een fiscale eenheid;
  • Zijn de betalingen aan fiscale autoriteiten, sociale instellingen en pensioeninstellingen bij;
  • Zijn er fiscaal compensabele verliezen;
 • Algemeen/Strategie
  • In welke levensfase bevindt de onderneming zich;
  • Hoe verhoudt de onderneming zich tot deze levensfase;
  • Welke strategie heeft de onderneming gedefinieerd, uitgesplitst naar:
   • Basisstrategie;
   • Richtinggevende strategie;
   • Uitvoeringsstrategie;
  • Welke (meetbare) doelen stelt de onderneming zich;
  • Hoe volledig is de strategie wanneer deze wordt vergeleken met de geldende normen;
  • Wat is het beleid van de onderneming.
Oplossingsrichtingen
Per deelgebied van de onderneming worden, zoals hierboven benoemd, benodigde en gewenste interventies gedefinieerd. Daarnaast worden op hoog niveau oplossingsscenario’s gedefinieerd, uitgewerkt en doorgerekend. Deze scenario’s worden in volgorde van prioriteit en kans van slagen gebracht. Hierbij wordt gedurende het proces reeds afstemming gepleegd met de stakeholders, om de vereiste medewerking veilig te stellen.
Actieplan
Het geprefereerde scenario wordt uitgewerkt in een concreet plan van aanpak, inclusief tijdslijnen, verantwoordelijkheden en concrete acties per doelstelling per deelgebied.

» lees minder

Wat onderscheidt een Recovery Plan van een Quick Scan?

» lees meer

Een Recovery Plan richt zich, naast de snelle en grondige inventarisatie van de bestaande situatie, heel sterk op de oplossingsrichtingen op korte termijn, zonder dat de lange termijn hierbij uit het oog wordt verloren. Ook worden deze oplossingsrichtingen doorgerekend en geënsceneerd. Tenslotte is het corporate recovery plan nog meer dan de Quick Scan een document om tot snelle verbetering van de ondernemingsresultaten te komen.

» lees minder

Wat onderscheidt een Recovery Plan van de Strategie?

» lees meer

Het recovery plan dekt in eerste instantie ook de gehele onderneming, maar de nadruk ligt hierbij op het kunnen realiseren van snelle, krachtige interventies om, binnen een algemene constellatie, op korte termijn uit de bestaande benarde ondernemingssituatie weg te komen. Strategie omvat eveneens de integrale onderneming, maar richt zich op de middellange termijn en wordt minder geleid door een krappe liquiditeitssituatie. Het definieert de koers waarbinnen de bedrijfsactiviteiten in relatieve rust dienen de worden ontwikkeld. Bij Corporate Recovery is deze relatieve rust er niet. Alles dat moet gebeuren, moet én meteen én in een keer goed.

» lees minder