BEDRIJFSOVERDRACHT, FUSIES EN OVERNAMES

Wat is Bedrijfsoverdracht?

Bedrijfsoverdracht is een verzamelnaam voor alle gevallen waarin (een deel van) het eigendom en/of de activiteiten van een onderneming worden overgedragen aan een andere partij dan wel worden samengevoegd met een andere partij.
Op hoofdlijnen kunnen drie typen van overdracht worden onderscheiden:
Binnen de FamilieAan een BekendeAan een Derde
BedrijfsopvolgingManagement Buy-InBedrijfsovername
AandelenoverdrachtManagement Buy-outFusie
Spin-offSpin-offFormele Samenwerking
Split-upSplit-upSpin-off
Iedere vorm van bedrijfsoverdracht vraagt om een specifieke aanpak. Er bestaat geen “Lösung für alle Fälle”, ofwel “trucje”, dat in alle gevallen toepasbaar is. Ieder geval is maatwerk en dient ook zo te worden behandeld!

Waarom Bedrijfsoverdracht?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom (een gedeeltelijke) Bedrijfsoverdracht plaatsvindt. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven:
 • Een onderneming is groeiende en krijgt de kans om activiteiten van een andere onderneming aan haar eigen activiteiten toe te voegen, waardoor zij haar doelen sneller of beter kan realiseren (externe groei);
 • Twee ondernemingen komen tot de gezamenlijke conclusie dat men door middel van formele samenwerking individueel en gezamenlijk een betere prestatie kan neerzetten;
 • Een ondernemer wil na een leven hard werken de onderneming overdragen aan de volgende generatie;
 • Een ondernemer heeft geen bedrijfsopvolgers en wil zijn levenswerk en droom overdragen aan een capabele en loyale werknemer;
 • Een onderneming komt tot het inzicht dat men twee type activiteiten verricht die eigenlijk niet bij elkaar horen. Om deze reden wil men de onderneming opsplitsen of een gedeelte afstoten;
 • Binnen de familie moeten zaken voor de toekomst goed worden geregeld, ook voor eventuele niet bedrijfsgebonden kinderen;
De gemene deler hierin is dat (een deel van) eigendom en/of zeggenschap van de ene partij overgaat op de andere partij, waarbij het belangrijk is om niet alleen duidelijk te definiëren wat wordt overgedragen, maar ook hoe dit moet worden vormgegeven en gerealiseerd. Hierbij dient het doel te worden bereikt, terwijl eventuele problemen gedurende het proces of naderhand worden voorkomen.

Hoe loopt het proces van Bedrijfsoverdracht?

Het proces van bedrijfsoverdracht is sterk afhankelijk van het type bedrijfsoverdracht dat wordt beoogd.
In het algemeen kan worden gesteld dat er vijf fasen zijn in het proces van bedrijfsoverdracht, te weten:
 1. Voorbereidingsfase
 2. Onderhandelingsfase
 3. Fase van Juridische Vastlegging;
 4. Verificatiefase;
 5. Implementatiefase.
Iedere fase heeft zijn eigen aandachtsgebieden en “spelregels”. Hoe verder men in het proces komt, hoe minder vrijblijvend dit wordt.
De allerbelangrijkste fase is de voorbereidingsfase. Hier wordt het fundament gelegd voor het succesvol kunnen doorlopen van de volgende fasen. Een goede en zorgvuldige voorbereiding op een bedrijfsoverdracht bestaat uit ten minste een goed inzicht in de:
In een latere fase worden hieraan toegevoegd:
 • Juridisch;
 • Fiscaal (eventueel).
Hoe groter de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid van beide partijen, hoe zorgvuldiger en langer de voorbereiding dient te worden vormgegeven. Naast de zakelijke aspecten, spelen dan immers ook de familiaire of interpersoonlijke aspecten een belangrijke rol.

Wat is de uitkomst van Bedrijfsoverdracht?

De uitkomst van het proces van Bedrijfsoverdracht moet zijn dat het beoogde resultaat wordt gerealiseerd op een efficiënte, beheerste en goed gedocumenteerde wijze, tot tevredenheid van beide partijen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de doelstellingen van beide partijen in het overdracht proces worden gerealiseerd, waarbij “open einden” en potentieel toekomstige disputen worden vermeden. Dit vereist duidelijkheid, volledigheid en zorgvuldigheid.
Bedrijfsvitaliteit is ervaren om u op juiste wijze te ondersteunen in alle fasen van de Bedrijfsoverdracht, waarbij aandacht bestaat voor de onderneming, de mensen, de familiaire banden, de interpersoonlijke relaties en natuurlijk het proces van overdracht. Tevens is Bedrijfsvitaliteit bij uitstek geëquipeerd om een onderneming te ondersteunen bij de adequate voorbereiding op een eventuele bedrijfsoverdracht.