Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Op al onze aanbiedingen, offertes, contracten en door ons geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden van de wederpartij binden ons niet. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd;
1.2 Een overeenkomst of contract tussen Bedrijfsvitaliteit.nl en de opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien opdrachtgever al dan niet op grond van een projectvoorstel van Bedrijfsvitaliteit.nl, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling een opdracht aan Bedrijfsvitaliteit.nl verstrekt, welke opdracht wij schriftelijk of mondeling accepteren.

2. Aanbiedingen

2.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij geven in onze aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden en ermee gemoeide kosten. Onze aanbiedingen zijn twee maanden geldig, tenzij in de aanbieding anders staat vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht of contract heeft geleid, behouden wij ons het recht voor onze capaciteit elders in te zetten.

3. Opdrachtuitvoering en -duur

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Ter uitvoering van de opdracht schakelen wij door ons uit te kiezen competente medewerkers in;
3.2 De afgesproken datum, voor wat betreft de afronding van een onderzoek, geldt bij benadering en is niet bindend. Voor overschrijding van de onderzoekstermijn zijn wij niet aansprakelijk. In geval van overschrijding van de geplande tijd die met de opdracht gemoeid is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk door ons in kennis worden gesteld.

4. Honorering

4.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zal afhankelijk van de hoogte van het overeengekomen bedrag en de looptijd van de opdracht, maandelijks worden gefactureerd in vaste bedragen;
4.2 Indien als honorarium geen vaste prijs is overeengekomen, wordt ons honorarium berekend op basis van een standaard uurtarief, bestede tijdseenheden en het aantal ingezette medewerkers. De aan ons verschuldigde bedragen zullen maandelijks achteraf worden gefactureerd. De aan ons verschuldigde bedragen zullen dan maandelijks achteraf worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen;
4.3 Bedrijfsvitaliteit.nl heeft het recht om kosten die, na goedkeuring, voor en/of namens de opdrachtgever zijn gemaakt, aan opdrachtgever door te belasten. Hierbij zullen (indien mogelijk) bonnen worden overlegd;
4.4 Wijziging van de vraagstelling door de opdrachtgever kan tot wijziging van de in de aanbieding genoemde tijdsduur dan wel de totaal overeengekomen kosten van de opdracht aanleiding geven.

5. Betaling

5.1 Betaling van zowel honoraria als gedeclareerde kosten dient plaats te vinden binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar onze rekening zoals onder aan dit document staat vermeld, ten name van Bedrijfsvitaliteit.nl te Hedel of de op de factuur aangegeven rekening. Bij overschrijding van deze termijn is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, aan Bedrijfsvitaliteit.nl een rente verschuldigd van 1% per maand;
5.2 Daarnaast zijn wij gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt.

6. Wijziging Team

6.1 Wij behouden ons het recht voor om, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van het consultantteam te wijzigen, met handhaving van de continuïteit van de werkzaamheden en de vereiste deskundigheid van het team.

7. Voortijdige Beëindiging

7.1 Voortijdige beëindiging van een opdracht is uitsluitend mogelijk voor contracten waarbij wordt gefactureerd op uurbasis. Contracten waarbij vooraf een vaste prijs of een minimum aantal uren is overeengekomen, kunnen niet voortijdig worden beëindigd;
7.2 De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd door middel van een schriftelijke, voldoende gemotiveerde opzegging, waarbij een minimum opzegtermijn van een week zal worden aangehouden. In geval van voortijdige beëindiging geschiedt facturering op basis van de stand van de door Bedrijfsvitaliteit.nl verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging van het contract of de overeenkomst;
7.3 Wij zullen alleen van deze opzeggingsmogelijkheid gebruik maken, indien er sprake is van zodanige feiten en omstandigheden, dat voltooiing van de opdracht, naar onze mening, in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.

8. Verplichtingen Opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en ons al datgene dat daartoe is benodigd ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn;
8.2 Indien derden bij de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de opdrachtgever, indien wij verlangen dat de opdracht aan de derde rechtstreeks door de opdrachtgever wordt uitbesteed, gehouden in alle redelijkheid mede te werken aan de totstandkoming van de overeenkomst met de derde.

9. Verplichtingen Opdrachtnemer

9.1 Wij zullen naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis de opgedragen werkzaamheden uitvoeren, waarbij wij ons zullen inspannen het in het contract omschreven eindresultaat te bereiken.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens vertraging of iedere andere niet-nakoming van de overeenkomst veroorzaakt door overmacht, bedrijfsgeschillen of andere redenen of omstandigheden welke redelijkerwijze buiten onze invloedssfeer vallen;
10.2 Onze aansprakelijkheid is maximaal beperkt tot het bedrag van ons voor onze werkzaamheden contractueel overeengekomen honorarium. Voor indirecte schade en voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk, behoudens door opzet of grove schuld van Bedrijfsvitaliteit.nl.

11. Overmacht

11.1 Indien wij door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard worden verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten;
11.2 Ingeval de opschorting meer dan 6 maanden heeft geduurd, wordt het contract automatisch ontbonden;
11.3 Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijze niet (meer) van ons kan worden verlangd dat wij onze verplichting (verder) nakomen, ook al was die omstandigheid ten tijde van het aanvaarden van de opdracht voorzienbaar;
11.4 De opdrachtgever is in alle gevallen gehouden de vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden aan ons te voldoen.

12. Geheimhouding

12.1 Alle informatie, bedrijfs- en beroepsgeheimen welke door de partijen aan elkaar worden geopenbaard, worden geacht vertrouwelijk te zijn medegedeeld en zullen niet, dan na overleg met de opdrachtgever, aan derden worden doorgegeven of gebruikt op een andere wijze dan in verband met de gesloten overeenkomst.

13. Eigendoms- en Auteursrechten

13.1 De uit onze werkzaamheden voortvloeiende auteursrechten blijven ons eigendom, behoudens voor zover bij de aanvaarding van de opdracht of nadien anders is overeengekomen. Wij blijven rechthebbende van alle rechten terzake van informatie, methodes, formules, technieken, processen, systemen en programma’s welke door ons zijn ontwikkeld en welke worden verschaft of medegedeeld aan de opdrachtgever.

14. Personeelswerving

14.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen geen personeelsleden van elkaar overnemen gedurende de uitvoering van de opdracht of binnen 1 jaar na afronding van de opdracht, tenzij hiervoor in onderling overleg een geschikte regeling kan worden getroffen.

15. Toepasselijk Recht

15.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, contracten, offertes, opdrachten en werkzaamheden is Nederlands Recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te ‘s Hertogenbosch
Versie: 02
D.D.: 1 januari 2009